Bogata oferta
Wyrobów z drewna

Regulamin oraz Polityka prywatności

Regulamin dokonywania zakupów w sklepie http://www.sklep.drekon.pl/

 

Sklep internetowy działający pod adresem http://www.sklep.drekon.pl/ prowadzony jest przez
Zbigniewa Kondysa, działającego pod firmą Z.P.U.H."DREKON"
ul. Fabryczna 11, 34-600 Limanowa, telefon: +48 18 33-34-000,
adres do korespondencji elektronicznej: zamowienia@drekon.pl

NIP 737-100-43-84 REGON 490016122

Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=cf96ad67-a82b-44d1-b98f-75b928d0fb67

Konto bankowe:
29 88040000 0000 0022 6556 0001 Bank Spółdzielczy w Limanowej

- zwany dalej w treści regulaminu Sprzedawcą.

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.sklep.drekon.pl/ i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1) warunki i zasady dokonywania rejestracji oraz składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;

2) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

3) procedury reklamacji i odstąpienia od umowy

Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.sklep.drekon.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia zamówienia, ewentualne zmiany w Regulaminie nie kształtują praw konsumenta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Poprawne korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

- przeglądarki internetowe : Mozilla Firefox 4.0 lub nowsza, Internet Explorer 8.0 lub nowsza, Opera, Google Chrome

- optymalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

§ 2 Oferta

Nabywcą może być osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych lub osoba prawna.

Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

Ceny mogą ulec zmianie. Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie. Cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy.

W przypadku zamówień niestandardowych sporządzamy wycenę indywidualną. Realizację zamówienia rozpoczynamy po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki (zazwyczaj 30% wartości zamówienia) na konto.

Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez obsługę sklepu.

Oferta ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie http://www.sklep.drekon.pl/ lub pocztą elektroniczną, - 24 h na dobę, w każdym dniu tygodnia, na adres zamowienia@drekon.pl podając nazwę produktu, ilość, rodzaj drzewa, wymiary, adres dostawy: nazwisko, imię,  firma, ulica, numer domu i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon lub faksem - pod numerem 183334000, podając nazwę produktu, ilość, rodzaj drzewa, wymiary, adres dostawy: nazwisko, imię, firma, ulica, numer domu i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon

Warunkiem złożenia zamówienia przez formularz w sklepie internetowym jest rejestracja.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

1) przedmiotu zamówienia,
2) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
3) wybranej metody płatności

Wysłane przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży.

Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną Jeśli nastąpił kontakt telefoniczny, wkrótce po zakończeniu rozmowy Klient otrzyma e-mail, zawierający wszystkie ustalenia. Zamówienia są potwierdzane od poniedziałku do piątku  w godzinach 8.00 - 17.00.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail) w ciągu 5 dni roboczych, zostanie ono anulowane.

Umowę uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia, o którym mowa powyżej.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz dokumentu sprzedaży.

§ 4 Metody płatności i dostawa

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

1) za pobraniem - gotówką u kuriera przy odbiorze towaru.
2) przelewem na numer konta bankowego Sprzedawcy. Zamówienie jest realizowane po wpływie podanej (w potwierdzeniu zamówienia) kwoty na konto.
3) płatności online - Przelewy24
4) odbierając zamówione produkty osobiście w naszej siedzibie, można zapłacić gotówką, kartą płatniczą,  można też kupić na raty.

Oferowany towar dostarczamy na terenie całej Polski za pomocą Poczty Polskiej lub przez firmę kurierską, udostępniamy też do odbioru przez klienta w siedzibie Sprzedawcy. Koszty transportu określane są indywidualnie dla każdego zamówienia. . W przypadku, gdy towar jest dostępny na magazynie, realizacja zamówienia następuje w ciągu 1 dnia roboczego przy wyborze wysyłki za pobraniem lub po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

W przypadku, gdy towar nie jest dostępny na magazynie termin realizacji podany jest w opisie produktu.

Opłaty za dostawę są naliczane indywidualnie dla każdego towaru i wyszczególniane w trakcie składania zamówienia. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta ma on prawo sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, należy spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta. Po sporządzeniu protokołu należy przesłać informację o zaistniałej sytuacji możliwie jak najprędzej na adres e-mail zamowienia@drekon.pl .Sporządzenie protokołu przyspieszy i ułatwi proces reklamacji szkody transportowej. Zgodnie z art. 76 prawa przewozowego: Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa

przewoźnika,

4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu

przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że

szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 

§ 5 Rękojmia i Gwarancja

Usługodawca dostarcza Produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towary mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.

 

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy KC.

 

Usługodawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

 

Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji można przesyłać na adres Sprzedawcy, a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru.

5. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji udzielamy pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.drekon.pl.

§ 6 Procedury reklamacji i odstąpienia od umowy

Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej wpłynięcia.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać drogą e-mailową na adres zamówienia@drekon.pl

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Towar pod indywidualne zamówienie (lakierowany, malowany na biało, bejcowany i lakierowany) nie podlega zwrotowi.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie – którego przykładowy wzór można znaleźć pod regulaminem - w terminie 14 dni, wysyłając je na adres Sprzedawcy . Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od

umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument jest zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. W wypadku zwrotu towaru niekompletnego bądź uszkodzonego Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta odszkodowania na zasadach ogólnych.

W wypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta przedsiębiorca poświadczy na piśmie otrzymany zwrot świadczenia.

Akceptując Regulamin, Klient potwierdza otrzymanie informacji o prawie odstąpienia od umowy.

§ 7 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z tym:
administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest
Zbigniew Kondys, działający pod firmą Z.P.U.H."DREKON" ul. Fabryczna 11, 34-600 Limanowa ,telefon: +48 18 33-34-000


Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• związanych z umożliwieniem skorzystania w pełni z serwisu internetowego
Z.P.U.H."DREKON",
• przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach firmy
• podjęcia działań związanych z zawarciem umowy sprzedaży oraz realizacji zamówień, w tym dane osobowe niezbędne są do wystawiania faktur VAT.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu złożenia zamówienia.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy sprzedaży, i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Z.P.U.H."DREKON", dostawcy IT oraz podmioty, które np. realizują przesyłki, zapewniają bieżącą obsługę prawno-rachunkową, wykonują montaż zakupionych produktów
Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, należy skontaktować się pod adres siedziby firmy lub adres mailowy:
biuro@drekon.pl

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporuwynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi:

 

http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl

 

§ 9 Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu którego właścicielem jest Sprzedawca (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.


 

Załącznik nr 1:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresta: Z.P.U.H."DREKON" Zbigniew Kondys, ul. Fabryczna 11, 34-600 Limanowa

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


 

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.           Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.drekon.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 2.           Właścicielem Sklepu jest Z.P.U.H DREKON Zbigniew Kondys z siedzibą w Limanowej, 34-600, Fabryczna 11, NIP: 7371004384, REGON: 490016122.

Firma Drekon Zbigniew Kondys jest jednocześnie administratorem danych.

3.            Dane osobowe zbierane przez www.sklep.drekon.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 4.          Firma Drekon dokłada szczególnej staranności  do poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze sklepu internetowego.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1.           skle.drekon.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

 2.           Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 a)           rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

 b)          składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży.

 3.           W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a)            adres e-mail

b)           dane adresowe (kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania)

 c)           imię i nazwisko

 d)          numer telefonu

e)           nazwę firmy

f)            NIP firmy

 4.           W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

 a)           adres e-mail

b)           dane adresowe (kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania)

c)            imię i nazwisko

 d)          numer telefonu

e)          W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o: firmę Przedsiębiorcy,  numer NIP

5.           Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

6.           Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

 7.           W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

 8.         Przekazanie danych osobowych do skle.drekon.pl jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie „Rejestracji” uniemożliwia rejestrację i założenie „Konta Klienta”.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?